Kontakt und Anfahrt

Adresse:
Chemnitzer Baustoff-Prüfgesellschaft mbH
Dresdner Str. 232
09131 Chemnitz
Telefon:
+49 (0) 371/ 42 99 80
Fax:
+49 (0) 371/ 42 99 85
E-Mail:
info@cbpchemnitz.de